Algemene leveringsvoorwaarden

Onze kleine lettertjes

Algemene leveringsvoorwaarden Weerexperts

Weerexperts is gevestigd te Eelderwolde en houdt kantoor aan de Cunera van Wahrenlaan 9, 9766 PJ te Eelderwolde. Weerexperts hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en heeft daarom de onderstaande algemene leveringsvoorwaarden opgesteld.
1. Algemeen
 • a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Weerexperts.
 • b. Een overeenkomst wordt in deze leveringsvoorwaarden gezien als een “contract” en is een afspraak tussen twee of meer partijen over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Voor Weerexperts is dat een getekende offerte (=opdracht), een opdrachtbevestiging en in sommige gevallen een bevestiging van de opdrachtgever per mail.
 • c. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • d. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Offerte en opdracht
 1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en hebben –tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald- een geldigheidsduur van 2 maanden, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Weerexperts van een opdracht, –tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald–, dan wel door uitvoering van een opdracht door Weerexperts.
 3. De omvang van de werkzaamheden onder een overeenkomst wordt bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die naderhand worden aangebracht.
3. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Weerexperts zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, heeft Weerexperts het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in de offerte genoemde termijnen, tenzij dat redelijkerwijs niet haalbaar blijkt. In geval overschrijding dreigt, zal Weerexperts zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever contact opnemen en dit overleggen. Weerexperts zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
4. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Weerexperts zich de rechten en bevoegdheden voor die Weerexperts toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Noorderweer verstrekte weerinformatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Weerexperts worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum -tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald-. Weerexperts zal de opdrachtgever hiertoe een gespecificeerde factuur zenden.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Weerexperts op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Bij niet-tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede alle terzake van de incasso gemaakte kosten.
 4. Weerexperts heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. De opdrachtgever kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.
6. Klachten
 1. Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk bij Weerexperts te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Weerexperts de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient dan door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Weerexperts slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hier onder genoemd artikel 7.
7. Aansprakelijkheid
 1. Weerexperts is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Weerexperts te wijten tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Ten aanzien van de dienstverlening door Weerexperts geldt dat eerst sprake zal zijn van een toerekenbare tekortkoming indien Weerexperts bij de uitvoering van haar opdracht tekort schiet op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende onderneming had kunnen en moeten vermijden en niet in staat is dit op redelijke termijn te herstellen.
 2. Indien Weerexperts uit hoofde van de in het vorige lid bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde aansprakelijk is, geldt dat Weerexperts uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de klant tot een maximum bedrag van ten hoogste het bedrag dat de klant uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is.
 3. Deze beperking van de aansprakelijkheid van Weerexperts geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Weerexperts, of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Weerexperts aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Weerexperts gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Weerexperts onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
8. Ontbinding
 1. Weerexperts zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de opdrachtgever, in het geval de opdrachtgever toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de opdrachtgever overlijdt, of -in geval van een rechtspersoon- deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd.
9. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van beide partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Weerexperts gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Weerexperts zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Weerexperts niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op overeenkomsten met Weerexperts is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter in Arnhem, tenzij Weerexperts de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de klant, of dwingend recht anders voorschrijft.