Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving van kracht geworden in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij dienen daarom toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag en voor het gebruik van gepersonaliseerde advertenties. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de e-Privacyrichtlijn van de Europese Unie en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Weerexperts en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze gebruikt worden. Weerexperts verwerkt de door u verstrekte gegevens mede ten behoeve van Noorderweer.nl en Weerexperts.nl, hierna gezamenlijk te noemen Weerexperts.

Waarom verzamelen wij informatie en welke informatie verzamelen wij?

De gegevens die Weerexperts verzamelt, hebben een directe relatie met de dienst die u van ons gebruikt, bijvoorbeeld:
  • Het opslaan en verwerken van inloggegevens als u ingelogd bent.
  • Welke informatie wordt er vaak bekeken en welke niet. Met deze informatie kunnen we de sites verder verbeteren.
  • Alleen voor ingelogde gebruikers: favoriete locatie (plaats of GPS locatie) die u zelf invoert op onze websites. Deze informatie wordt lokaal op uw PC opgeslagen in een cookie. Door cookies te verwijderen, is deze informatie weg.

Google

Voor het vastleggen van statistieken op onze websites, hebben wij een Google Analytics account. De verplichtingen rond het verstrekken van bepaalde informatie over het gebruik van gegevens door Google kunt u vinden op pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht ons te verzoeken om:
  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken;
  • om uw persoonsgegevens door te geven aan derden.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U kunt uw verzoek indienen door het sturen van een email naar info@weerexperts.nl.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor zover we toestemming nodig hebben om de cookies te plaatsen, bent u niet verplicht op grond van de wet of contractueel om deze toestemming te geven. Dit is ook geen noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Aanpassing Privacyverklaring

Wij passen deze verklaring van tijd tot tijd aan. Wij wijzigen deze cookieverklaring zonder waarschuwing vooraf. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, deze is te allen tijde beschikbaar op deze pagina.